Εννοιολογικοί Χάρτες

Ένας εννοιολογικός χάρτης (mind map) είναι ένα διάγραμμα που χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει λέξεις, ιδέες, εργασίες ή άλλα αντικείμενα που συνδέονται και είναι διατεταγμένα γύρω από μια κεντρική λέξη κλειδί ή μια ιδέα. Οι εννοιολογικοί χάρτες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, οπτικοποίηση, δόμηση και κατηγοριοποίηση ιδεών, και ως βοήθημα για την μελέτη και την οργάνωση πληροφοριών, επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων και συγγραφής κειμένου. Παρουσιάζοντας τις ιδέες με ένα ακτινικό, γραφικό, μη-γραμμικό τρόπο, οι εννοιολογικοί χάρτες ενθαρρύνουν την προσέγγιση του καταιγισμού ιδεών (brainstorming) και είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι όσον αφορά το σχεδιασμό και την οργάνωση διεργασιών ή έργων.

Advertisements