Αρχική

Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη

     Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μεταβάλλουν τον κόσμο από κάθε άποψη. Το σχολείο δεν είναι δυνατόν να μείνει έξω ή να είναι μακριά από αυτή τη διαδικασία. Οι συνθήκες μάθησης στο σύγχρονο σχολείο, οι γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που αναμένεται να αποκτήσουν οι μαθητές πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας, όπως αυτές διαμορφώνονται στο παραπάνω σκηνικό. Είναι επομένως αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, και σε συνάρτηση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχία των στόχων αυτών είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, ο οποίος πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια που θα του επιτρέψουν να λειτουργήσει στη νέα πραγματικότητα και να αξιοποιήσει τα νέα δεδομένα και τις ΤΠΕ για την καλύτερη επίτευξη των μαθησιακών και παιδαγωγικών στόχων.

Εμείς οι καθηγητές Πληροφορικής, οι κατ’ εξοχήν αρμόδιοι σε θέματα ΤΠΕ πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για τα νέα προγράμματα λογισμικού που υπάρχουν και αν είναι δυνατόν να τα εντάξουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Τρικάλων, ακολουθώντας τις επιταγές των καιρών, διοργανώνει πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα «Εργαλεία WEB2.0». Το σεμινάριο θα γίνει με τη συνεργασία συναδέλφων που δουλεύουν εργαλεία WEB 2.0 και οι οποίοι εθελοντικά θα προσφέρουν τις γνώσεις τους.

Στόχος είναι οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί:

  • να αποκτήσουν συνολική εποπτεία για το υπάρχον εκπαιδευτικό λογισμικό και ειδικότερα εργαλεία και υπηρεσίες web 2.0
  • να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ για την ενεργό συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε κοινότητες μάθησης.
  • να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά το διαδραστικό πίνακα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Για Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα συμπληρώστε το όνομά σας εδώ

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε ένα εργαλείο Web2.0

Advertisements